Birokrātijas džungļu pārvarēšanai – soli pa solim:

Birokrātijas džungļu pārvarēšanai –

PROJEKTĒŠANAS DARBI SOLI PA SOLIM

Cienījamie klienti un interesenti.

Katrs laikmets nes kādas pārmaiņas un uzlabojumus jebkurā administrācijas jomā, tajā skaitā arī būvvaldēs, kas lai sekmīgāk risinātu savus darbus mēģina pilnveidot pakalpojumu klāstu un kārtību. Drīz būvniecības iecerei pieņems elektronisko versiju, kas ļaus klientam aiztaupīt laiku. Iespējams, ka būs nepieciešams iegūt elektronisko parakstu un apgūt citas jaunas iemaņas. No vienas puses ērtības, no otras puses jauni uzdevumi.

Jūsu interesei un skaidrībai, piedāvājam iepazīties ar detalizētu aprakstu procesam no idejas skices līdz būvdarbu uzsākšanas atļaujai, kā tas noris šobrīd, apkopojot mūsu pieredzi līdz šim izstrādātos 600 projektos.

Skiču projekts

Projektēšanas darbus uzsākam tiekoties mūsu birojā, klātienē apspriežam ar konkrētās ēkas būvniecības ieceri un zemes īpašuma situāciju saistītos jautājumus, (kā arī paliek daļa jautājumu nākotnei, piemēram, zemes īpašuma ģeoloģiskā izpēte u.c.) līdz ar to par būvkonstrukciju risinājumiem un to galīgo veidu būs jāprecizē tālakajā darba procesā. Mēs esam par racionālu būvniecību, izvairoties no lieka būvmateriālu un darbaspēka patēriņa. Seismoloģiskie apstākļi visā Latvijā ir aptuveni vienādi un labvēlīgi māju būvētājiem, bet klimats un grunts apstākļi, un to sasalšanas dziļums Latvijas novados ir atšķirīgs.

Izstrādājam pirmās projekta skices ar ēku fasādēm, plāniem, ģenplānu – mājās dodaties jau ar Jūsu projekta skicēm. Ļoti labi, ja iepriekš esat pārdomājuši par nepieciešamo telpu sarakstu, funkcijām un aptuvenajām platībām, kādas uzskatat par nepieciešamām. Jāsagatavo zemes dokumentu kopijas un savas ieceres, ēkas funkciju un vajadzību apraksts.

(Lai gan mūsu pieredze privātmāju un palīgēku projektēšanā ir samērā plaša – paveikti jau 600 projekti, tomēr ir ēku veidi, par kurām mūsu zināšanas ir ierobežotas, piemēram, salmu mājas, kuras esam projektējuši divas, uzbūvētas līdz šim ir viena, ir projektēta arī viena kaņepjubetona māja, no pagalēm būvētu māju neesam projektējuši, ar zemi apbērtu māju arī nē, ja neskaita pagrabiņus, tādēļ, atvainojamies tiem interesentiem, kuriem ir ļoti specifiskas vēlmes.

Jūs, protams, esat veltījuši savai pirmajai iecerei dienas un nedēļas, vākuši informāciju, pētījuši radu un draugu realizētos projektus. Ierodoties pie mums ar pirmo uz rūtiņu lapas zīmētu skici, dažu stundu laikā tā pārvēršas par 3 dimensiju tēlu, ēkas apjomu ar fasādēm un stāvu plāniem, kā arī novietojumu ģenplānā.

Bieži klientu ieceres papildinam, izmantojot mūsu pieredzi un zināšanas, jo ir svarīgi, lai klienta vēlmes materializētos gan praktiski un racionāli uzbūvējamā, gan arī ērtā, vizuāli pievilcīgā un būvniecības normatīviem atbilstošā mājā. Salīdzinoši, piemēram, zobārsta darbu tā klients var krietni mazāk ietekmēt ar savām īpašām vēlmēm un iecerēm (“gaisa pilīm”), savukārt māju projektēšanā vislabākais rezultāts ir sasniedzams harmoniski sadarbojoties visām procesā iesaistītajām pusēm.

Zemes īpašums

Kā to vēsta nekustamā īpašuma speciālistu anekdotes, vieta ir vissvarīgākā:). Bet tās izvēle ir Jūsu atbildība un iespējas, varam palīdzēt vienīgi nosakot āderes un informatīvi. Piemēram, reiz projektējām māju par spīti tam, ka pazemē ir kūdra, un pamatu izmaksas līdzinās cita zemes īpašuma cenai. Uzstādījums ir par labu kvalitātei, nevis līdzekļu ekonomijai, un māja ir ilgtermiņa pasākums – izlietoto līdzekļu apjoms aizmirstas jau pēc dažiem gadiem, bet dzīves vide, vietas kvalitāte utt. ietekmēs mājas iedzīvotājus visu mūžu.

Katram zemes īpašumam ir sava konfigurācija, dažādi apgrūtinājumi (elektrolīnijas, sakaru kabeļi, gāzes vadi, drenāžas, atklāti grāvji u.c.), debesspuses, piebraucamo ceļu novietojums, reljefs. Bieži vien zemesgrāmatā jau ir iezīmētas apgrūtinājumu teritorijas, gadās arī, ka nav norādītas, un jāņem vērā katras būvvaldes individuālās prasības, piemēram, tehnoloģiskā pieeja – žoga atkāpe no grāvja malas, lai varētu veikt nākotnē grāvja tīrīšanu. Attiecīgi zemes gabals var ievērojami sarukt, izbūvējot žogu tā, kā to atļauj būvvalde. Arī iebrauktuve zemes īpašumā no ceļa var būt ne katrā vietā kur klients vēlās, bet gan saistībā ar ceļu pārvaldnieka dotajiem tehniskajiem noteikumiem. Ir būtiska atšķirība, vai zemes īpašums ir lauku teritorijā, vai pilsētas, ciemata teritorijā. Ir dažādas atkāpes no zemes īpašuma robežām, 4m ciematos un pilsētās, 10m lauku teritorijās.

Par iespējām apbūvēt Jūsu zemes īpašumu vislabāk ir noskaidrot vēršoties vietējā būvvaldē.

Skiču projekta process:

Projekta skices mājās apspriežat ar radiem, draugiem, ja radušās kādas jaunas idejas vai nepieciešamas izmaiņas, ieskicējiet tās projekta rasējumos un atrakstiet mums epastā. Pirmajās projekta skicēs dotie fasāžu toņi, jumta un apdares materiāli, logu, durvju toņi, materiāli, kā arī daudz citu nianšu ir precizējamas turpmākajā darba gaitā, skiču stadijā norādītas orientējoši. Bet tajā pat laikā, ēkas arhitektūra tiek risināta saistībā ar racionāliem būvniecības risinājumiem, lai tā būtu racionāli uzbūvējama, nevis abstrakta mākoņu pils. Tā pat projekta skiču procesā tiek ņemti vērā visi pamat apstākļi, debesspuses, gruntsgabala situācija utt.

Projekta skiču process noris līdz brīdim, kad ir sasniegts labākais projekta risinājums, kurš atbilst gan klienta ģimenes vajadzībām un vēlmēm, gan arī arhitekta profesionālajam redzējumam.

Cilvēkam un Dabai draudzīga projektēšana

Kamēr norit radošais skiču projekta process, mēs saviem klientiem nosakam āderes un iesakam ēku novietot saskaņā ar zemes āderu tīklojumu, plašākā grunts gabalā tas ļauj novietot visu ēku arī ainaviski un praktiski pievilcīgā vietā, bet šauros pilsētu zemes īpašumos, kur turklāt ēku vēl būvvaldes prasa novietot paralēli ceļam, ir svarīgi ēkas novietojumu kaut vai dažu metru ietvaros pielāgot āderu tīklojumam, lai guļvietas, darba un atpūtas vietas neatrastos uz ūdens āderēm. Ēku novietošana saskaņā ar āderēm ļauj ēkai dabiski iekļauties vidē, būt saskaņā ar Dabas ritmu un ainavu, kas nav paveicams liekot lietā tikai sausu aprēķinu. Kad grunts īpašumā ir atzīmētas āderes, klientam ir laiks izsaukt mērnieku lai tas izstrādā topogrāfisko plānu, jo būvvaldes prasība ir būvprojektus izstrādāt uz aktuāla, ne vecāka par 2 gadiem, topogrāfiskā plāna. Šāds topogrāfiskais plāns ar āderu punktiem ļauj ēku novietot ļoti precīzi. Topogrāfiskais plāns top gatavs apmēram mēneša laikā, derīgs ir turpmākos 2 gadus.

Būvprojekts minimālā sastāvā

Viss projektēšanas process noris soli pa solim, un kad skiču procesā ir sasniegts vēlamais rezultāts, nākamais solis ir būvprojekta minimālā sastāva izstrāde saskaņošanai būvvaldē. Minimālā sastāva būvprojektā ir fasādes, plāni, ģenerālplāns ar izmēriem, kā arī jumta plāns, telpu specifikācija, skaidrojošais apraksts, projektētāja dati, sertifikāti, apdrošināšanas dokumenti, zemes īpašuma dokumenti, klienta dots projektēšanas uzdevums projektētājam, u.c. daļas, kas tiek noformētas 3 identiskos projekta eksemplāros un iesietas. Klientam un projektētājam jāaizpilda savas sadaļas būvniecības iesnieguma veidlapā, un kopā ar minsastāva būvprojektu jāiesniedz būvvaldē.

Būvvalde izskata šo būvprojektu minimālajā sastāvā, ja nepieciešams – sniedz savas rekomendācijas par projekta papildināšanu ar kādām katrai būvvaldei specifiskām prasībām, tādā gadījumā mēs projektu papildinam, lai to varētu iesniegt vēlreiz. Kad būvvalde minimālā sastāva projektu ir akceptējusi, tā vienu eksemplāru noglabā savā arhīvā, bet divus eksemplārus izsniedz klientam, kopā ar dokumentu “Būvatļauja”. Šī dokumenta kopiju un vienu saskaņotā projekta eksemplāru jāsaņem mums. Dokuments “Būvatļauja” šajā brīdī būvēšanai atļauju vēl nesniedz, bet iepazīstina mūs ar būvvaldes prasībām – projektēšanas nosacījumiem, kurus jāizpilda, lai varētu iegūt atļauju uzsākt būvdarbus.

Ar kādiem nosacījumiem visbiežāk ir jārēķinās?

Būvvaldes pieprasa jebkuru projektu izstrādāt uz jauna, ne vecāka par 2 gadiem, topogrāfiskā plāna. (Jums jāpasūta topogrāfiskā plāna izstrāde jebkuram, vai tuvākajam mērniekam vai uzņēmumam, kurš ar to nodarbojas).

Sekojoši var būt saraksts, ar dažādām iestādēm, komunikāciju uzņēmumiem, no kuriem jāpieprasa tehniskie noteikumi, sakarā ar paredzēto ēkas projektēšanu. Tie var būt tehniskie noteikumi no Sadales tīkliem par elektropieslēguma izveidi, vai ja nav pieslēguma, bet tuvumā vai īpašumā ir attiecīgās komunikācijas, tad tehniskos noteikumus ar prasībām un nosacījumiem kā savu darbību organizēt lai tā atbilstu šīs iestādes prasībām. Tehniskie noteikumi no ZMNĪ par grunts gabalā vai tā tuvumā esošām meliorācijas iekārtām (drenāžu vai grāvjiem), virs zemes vai pazemē esošām.

Ja īpašums atrodās pilsētā vai ciematā, tad īpašumu vai iebrauktuvi tajā šķērso krietni vairāk dažādu komunikāciju, sākot ar telekomunikācijām, pilsētas kanalizācijas, ūdensvada un lietus kanalizācijas sistēmām, gāzes apgādi, ielu apgaismojumu u.c. Tehniskos noteikumus var pieprasīt elektroniski, nosūtot īsu iesniegumu un zemes dokumentu kopijas. Vidēji to saņemšana aizņem mēnesi laika. Tikai tad, kad saņemti visi tehniskie noteikumi, un iešūti būvprojekta eksemplāros, būvvalde pieņems izskatīšanai projektu.

Nākamais no būvvaldes nosacījumiem ir izstrādāts būvprojekts, ar tā arhitektūras, būvkonstrukciju, ģenplāna u.c. nepieciešamajām daļām.

Papildus šiem nosacījumiem, var būt arī prasība klientam noslēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu, gan sadzīves atkritumu izvešanai, gan arī jānorāda būvniecībā radītais atkritumu daudzums un līgums to izvešanai. Dažreiz varam norādīt, ka ēka tiks būvēta pārstrādājot iespējamos atkritumus – piemēram, ķieģeļu, betona lauskas un atliekas tiek izmantotas piebraucamā ceļa stiprināšanai, papīra un koka materiālu atlikumi tiek izmantoti apkurei, metāla atkritumi nodoti metāllūžņos u.t.t. līdz pat no dīķa vai grāvja tīrīšanā iegūto smilšu lietderīgas izmantošanas – pamatu piebēršanā un teritorijas planēšanā ap projektēto ēku.

Nobeigumā ir aprakstīta nepieciešamība iegādāties civiltiesisko apdrošināšanu ēkas būvniecībai, to varat noformēt uz Jūsu vārda, ja paredzat būvniecību veikt saviem spēkiem, bet ja tiks izmantoti būvfirmas pakalpojumi, tad apdrošināšanu šī objekta būvniecībai nokārto firma.

Pilnais būvprojekts

Kad būvvaldē ir saskaņots minimālā sastāva būvprojekts un saņemta “Būvatļauja” ar projektēšanas nosacījumiem, varam izstrādāt pilno būvprojektu. Būvprojekts top gatavs orientējoši 40 darba dienu laikā. Šajā procesā strādājam kopā ar būvinženieri, un citiem speciālistiem, bet klientiem šis laiks ir rit lēni, jo radoša projekta ietekmēšana un izmaiņas vairs nav iespējamas, projekts tiek izstrādāts saskaņā ar pēdējo skiču projekta versiju un minimālā sastāva projektu. Protams, ļoti daudz ko var mainīt arī pēc projekta saskaņošanas, būvniecības procesa laikā, sākot no logu durvju izmēriem, novietojuma, nenesošām starpsienām, līdz pat nesošo konstr. izmaiņām, attiecīgi vēlāk skaņojot arī būvprojekta izmaiņas.

Pēc pilnā būvprojekta izstrādes, vai tā gaitā, ja ir liela steiga un vēlme izmantot būvniecības sezonas pašu karstāko un enerģiskāko brīdi – jāpasūta ēkas pamatu būvasu nospraušana, to var veikt mērnieks, kurš izstrādāja topogrāfisko plānu. Pēc projekta rasējumiem, mērnieks nosprauž pamatu asis un saskaņo šo nospraušanas rasējumu būvvaldē.

Pēc būvprojekta saskaņošanas būvvaldē, un ja visas būvvaldes prasības ir izpildītas, Jums atliek samaksāt nodevu un būvvalde Jums izsniegs “atzīmi par atļauju uzsākt būvdarbus”. Pēc būvprojekta saskaņošanas uzsākt būvdarbus var divu gadu laikā, ja nav paredzēts uzsākt būvdarbus nekavējoties, saskaņoto projektu var novietot ģimenes dokumentu arhīvā, un būvdarbu uzsākšanas formalitātes nokārtot īsi pirms paredzēto darbu sākuma. Civiltiesisko apdrošināšanu būvei, ja Jūs paredzat būvēt ēku ilgākā laika periodā, ir vērts pasūtīt uz ilgāku termiņu, piemēram, 3 gadiem, tad arī uz būvvaldi pagarināt būvatļauju varēs visus šos 3 gadus nedoties. Būtiski gan ēku nebūvēt bez pagarinātas būvatļaujas, labāk šo formalitāti nokārtot laicīgi, tiklīdz iepriekšējais būvatļaujas termiņš ir beidzies. Kopējais būvniecībai veltāmais laiks ko šobrīd nosaka būvvaldes ir 8 gadi, pēc tam ēka tiek reģistrēta kā pabeigta vai nepabeigta jaunbūve.

Ēkas projektēšanas darbi – projekta izstrāde un saskaņošana ir paveikta. Tālāk varam vienoties par būvprojekta autoruzraudzību būvniecības procesa laikā, vai izmaiņu veikšanu.

Ēkas būvniecības process.

Ar atzīmi par atļauju uzsākt būvdarbus, un nospraustām pamatu asīm var ķerties pie lāpstas, rakt pamatus un būvēt iecerēto ēku!

Bieži vien būvniecības gaitā, apstaigājot jaunās mājas kontūras un mēģinot iedzīvoties telpu aprisēs, rodas jaunas atklāsmes un idejas, kādu loga palodzi varbūt prasās zemāku, citu logu platāku, kādas starpsienas pārvietot citādi un veikt citas izmaiņas. Pēc skiču projekta jau ir pagājis labs laiks, iespējams, notikušas kādas izmaiņas, ģimenes pieaugums, vai citas domas par interjera iekārtojumu un mēbelēm. Nenesošu konstrukciju izmaiņas var veikt samērā brīvi, bet nesošo konstrukciju izmaiņu gadījumā ir jākonsultējas ar arhitektu un būvinženieri, par labāko risinājumu kā konkrētajā gadījumā rīkoties. No izmaiņām nav jābaidās, vienmēr labāk uzbūvēt ēku tā, lai ģimenei ir ērti, jo mājās dzīvosim vēl ilgus gadus, svarīgi, lai tie rit tīkamā vidē.

Ja noslēgts autoruzraudzības līgums ar arhitektu vai būvinženieri, tas ierodas būvobjektā, piemēram, reizi mēnesī vai biežāk, un risina aktuālos jautājumus, konsultē vai izstrādā izmaiņas.

Kad ēka ir uzbūvēta

Būvējot pašrocīgi parasti termiņi nav spiedīgi, svarīgākais nosacījums ir iespēja laicīgi ievākties ēkā, un to panāk, būvdarbus kārtojot pēc prioritātēm (sākot ar ēkas būvapjomu, ūdens un elektro apgādi, apkuri, kanalizāciju, siltinājumu un iekšējo apdari dažām telpām utt). Bet mazsvarīgākos darbus atliekot vēlākam laikam, kad ģimene būs jau jaunajā ēkā iedzīvojusies. Tad nesteidzīgi izbaudot procesu kādā atvaļinājuma nedēļā, ēku papildina ar fasāžu apšuvumu, u.c. detaļām. Ja ēkas būvniecību finansē bankas vai citas iestādes, tad būvdarbu veikšanai ir ierobežoti termiņi, un pēc būvdarbu paveikšanas tik pat raiti tiek prasīts nodot ēku ekspluatācijā. Lai ēku nodotu ekspluatācijā, jāvēršas vietējā būvvaldē, jānoskaidro būvvaldes prasības. Līdz šim vienmēr bija nepieciešams ēkas kadastrālās uzmērīšanas dokuments, jeb inventarizācijas lieta. Tā Jums jāpasūta zemes dienestā. Ja inventarizators secina, ka dabā uzbūvētā ēka ievērojami atšķiras no projektētās, tad pieprasa projekta izmaiņu saskaņošanu būvvaldē. Attiecīgi, varam vienoties par Jūsu mājas būvprojekta izmaiņu izstrādi un sagatavot to iesniegšanai būvvaldē. Ēku jāapskata elektriķim u.c. speciālistiem, kas sagatavo dokumentus par ēkas atbilstību dažādām normām. Mēs izsniedzam dokumentu, par uzbūvētās ēkas atbilstību projektam, dokuments Jums jāpievieno dokumentu krājumam, ēkas nodošanai ekspluatācijā.

Iespējams, ka uz visiem jautājumiem vēl neesam snieguši atbildes, turpmāk papildināsim šo informāciju.

%d bloggers like this: